loader-logo

7BSO OPLEIDING SPECIALISATIE VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE duaal

SPECIALISATIE VERZORGENDE/ZORGKUNDIGE duaal

Bekijk de visuele voorstelling (structuurschema).

In deze opleiding leer je onder toezicht van een verpleegkundige de gezondheidstoestand van de cliënt op te volgen, deze te begeleiden bij de activiteiten van het dagelijks leven en in te staan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning teneinde de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze te ondersteunen en te verzorgen, waarbij rekening gehouden wordt met zijn/haar welzijn. In de opleiding leer je ook binnen een gestructureerde equipe te werken en samen met de verpleegkundige en cliënt het zorgplan op te stellen waarbij de zorgprioriteiten bepaald worden. Per cliënt plan en voer je de zorg op systematische wijze uit conform het individueel zorgplan rekening houdend met de prioriteiten, de continuïteit van de zorg, geplande onderzoeken, tijdsbesteding, wensen, … van de cliënt. Je rapporteert steeds aan de verpleegkundige onder wiens toezicht jij werkt.


mogelijke tewerkstelling

Je kan, als verzorgende/zorgkundige, worden tewerkgesteld in een algemeen ziekenhuis, een ziekenhuis voor geestelijke gezondheidszorg, een geriatrisch ziekenhuis, een palliatief ziekenhuis, op de dienst revalidatie, in residentiële ouderenzorg (woonzorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra (centra voor kortverblijf), thuisverpleging, thuiszorg, dag- en nachtverzorgingscentra en centra voor personen met een beperking.

Op die manier zal je met verschillende doelgroepen kunnen werken: alle personen van geboorte tot overlijden met een zorgbehoefte, personen met psychiatrische problematiek, personen met dementie, pas bevallen vrouwen, personen met een beperking, (chronisch) zieke personen, palliatieve personen, …

leren en werken gecombineerd

Deze opleiding verzorgende/zorgkundige duaal combineert een schoolcomponent en een werkplekcomponent.
Dit omvat samen minimaal 28 opleidingsuren per week.
Kiezen voor deze opleidingen is kiezen voor een overeenkomst alternerende opleiding. Dit betekent dat de wekelijkse invulling moet overeenstemmen met de normale voltijdse wekelijkse arbeidsduur die van toepassing is in de onderneming, overeenkomstig de CAO. Meestal is dit gemiddeld 38 opleidingsuren per week. Je vraagt dit na op de werkplek bij opmaak van de overeenkomst op de werkplek.

Deze opleiding situeert zich op het niveau van de derde leerjaar van de derde graad beroepssecundair onderwijs en is gekoppeld met de verplichte algemene vorming. Alleen op die manier kan een onderwijskwalificatie van niveau 4 binnen het domein personenzorg worden behaald. Deze opleiding loopt over 1 schooljaar.

toelatingsvoorwaarden

  • je hebt eerder een diploma secundair onderwijs behaald in hetzelfde studiegebied
  • je hebt een studiegetuigschrift van het 2de jaar 3de graad behaald in hetzelfde studiegebied
  • je bent in het bezit van een medische geschiktheidsverklaring

Contacteer onze school voor meer informatie!